След двугодишна съдебна сага Българското затворническо сдружение за рехабилитация получи от ГДИН информация за капацитета на затворите и следствените арести и за броя на лишените от свобода настанени в тях.

От самото начало през 2017г. БЗСР считаше, че това е публична информация и тя не може да бъде държана скрита от затворническите власти. Още повече, че след измененията на ЗИНЗС от февруари 2017г. Главната дирекция е задължена да подържа актуална база данни за капацитета на местата за лишаване от свобода (чл. 43 ал.4 ЗИНЗС). По навик обаче ГДИН се произнасяше негативно, като твърдеше, че това е служебна информация и че разкриването ѝ застрашава сигурността на затворите.

Две съдебни инстанции се произнесоха в полза на Сдружението. Административен съд София град с Решение № 6709/2017 по адм. д. № 4398/2017, което беше потвърдено с Решение на Върховния административен съд № 9688/24.06.2019г. по адм. д. № 14601/2017. ГДИН бе осъдена освен да предостави исканата информация и да заплати разноските на БЗСР.

Днес официално получихме информацията.

Видно е че на доста места има проблем с пренаселеността, но е налице и положителната тенденция за намаляването на броя на лишените от свобода у нас (което беше и една от целите на реформата, последвала решението „Нешков и други срещу България“).

БЗСР

Kapacitet-zatvori-i-Lisheni-ot-svoboda