Покана

Председателят на Управителния съвет (УС) на Българското затворническо сдружение за рехабилитация (БСЗР), на основание чл. 26 ал. З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 17 ал. 1 от Устава на БЗСР свиква общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 09.01.2021 г. в 13:00 ч. в гр. София, ул. Средна гора № 32, ап. 10, кантората на адв. Калин Апостолов Ангелов:

1. Отчетен доклад за дейността на УС на БЗСР през периода от май 2015г. до октомври 2020 г.

2. Приемане на нови членове на БЗСР.

3. Избор на нов състав на УС на БЗСР.

4. Промяна на Устава на БЗСР.

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание ще се проведе след един час от 14:00 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

Гр. София, 21.12.2020

Дж. Полфрийман

Председател на УС